VEDTEKTER FOR FORENINGEN «AGU»

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: «Agder Gorj Utvikling AGU – fylke hjelper fylke».

Den ble stiftet 26.11.2015 under navnet «Fra Tiggerkopp Norge» .

§ 2 Formål

Foreningen vil bidra til fattigdomsbekjempelse i Norge og skal drives på «non-Profit» basis.

Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for Rom-folk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet.

Foreningen er en frivillig og økonomisk selvstendig organisasjon.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Drift

Foreningens drift finansieres i all hovedsak ved gaver, tilskudd og offentlig tildelte midler.

§ 5 Medlemmer

Både enkeltpersoner og juridiske personer – eksempelvis kirker, menigheter, foreninger, firmaer med videre som ønsker å arbeide for realisering av foreningens formål – kan være medlem i foreningen.

Søknad om medlemskap skal være skriftlig. Styret behandler søknader om medlemskap og står fritt til å avgjøre om medlemskap skal innvilges.

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen meddeler dette skriftlig til styret.

§ 5b Støttemedlemskap

Enkeltpersoner som ønsker å støtte foreningens formål med minimum kr. 200 per år kan bli

støttemedlemmer i FTN. Støttemedlemskap oppnås ved å oppgi navn, e-postadresse og

telefonnummer og er effektivt når støttebeløpet er innbetalt.

Støttemedlemmer inviteres til årsmøtet, men er ikke valgbare til styret og har ikke stemmerett i

årsmøtet.

Ordinære medlemmer som ikke betaler den årlig, fastsatte kontingenten, blir påfølgende årsmøte

regnet som støttemedlemmer.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og stemmetall

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. I årsmøtet har kirker, menigheter og foreninger hver for seg 10 stemmetall, firmaer og andre juridiske personer har 5 stemmetall og enkeltpersoner 1 stemmetall.

§ 7 Kontingent

Årsmøtet beslutter om kontingent for medlemskap i foreningen og differensiering av denne.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med de stemmeberettigede medlemmer som møter – med sine stemmetall. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og tas opp til votering når 2/3 av de fremmøtte/stemmetall krever det. Beslutning om behandling kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder skal være medlem av foreningen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt/fremgår av vedtektene skal et vedtak på årsmøtet, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg av styret/styremedlemmer foregår ved skriftlig stemmegivning hvis det foreligger forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere kandidater velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Er det stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Konstituere seg: godkjenne innkalling og dagsorden, velge møteleder og referent
  2. Behandle årsmelding
  3. Behandle regnskap i revidert stand
  4. Behandle innkomne forslag
  5. Fastsette kontingent
  6. Vedta budsjett
  7. Velge:

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer

c) Revisor

d) Valgkomite – 2 personer

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene med sine stemmetall krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styremedlemmene, inkludert styrets leder, velges for to år av gangen. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Styret skal blant annet:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtatte budsjett.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Oppnevne kasserer og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og drift i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser, bestemmelser og vedtatte budsjett.

4. Representere foreningen utad.

5. Behandle og avgjøre søknader om medlemskap.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Daglig leder har rett til å delta i styremøtet. Daglig leder har talerett, men ikke stemmerett.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleder-/møteleders stemme dobbelt.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal skrives under av de fremmøtte styremedlemmer.

§ 14 Daglig leder og kasserer

Styret engasjerer daglig leder som rapporterer til styret og kasserer for foreningen. Daglig leder skal godkjennes av årsmøtet.

Styret skal gi daglig leder de fullmakter som er nødvendige for å utføre sine oppgaver i den daglige ledelse av foreningen.

§ 15 Signatur

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett på vegne av foreningen.

§ 16 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene/stemmetall. Ved foreslått endring av foreningens formål kreves 3/4 flertall.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere hvor spørsmålet om oppløsning behandles på nytt med samme flertallskrav for endelig avgjørelse om oppløsning.

Det oppløsende årsmøte tar stilling til anvendelse av eventuell verdier.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 16.

Denne § 17 kan ikke endres.

Vedtektene vedtatt i stiftelsesmøtet 26.11.2015.

Ny § 5 B vedtatt i årsmøtet 09.04.2018

Fylke hjelper fylke